Organizacja placówki

Drukuj

Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie: w godzinach 6:00 – 16:00.

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci o zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niesprawności.

Placówka liczy 5 oddziałów żywieniowych – grupujących dzieci w wieku od 3 do 6 lat:
• Oddział I - dzieci 3-4 - letnie,
• Oddział II - dzieci 4-5 - letnie,
• Oddział III - dzieci 5 - letnie,
• Oddział IV - dzieci 6 - letnie,
• Oddział V - dzieci 6 - letnie.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

4. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

5. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący w terminie do końca maja poprzedniego roku szkolnego.

6. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
a. czas pracy poszczególnych oddziałów,
b. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
c. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
d. liczbę dzieci na podstawie kart zgłoszeń.

7. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

Ramowy rozkład dnia:

6:00 ÷ 7:45 Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, tematyczne i inne.
7:45 ÷ 8:15 Indywidualne wspomaganie i koordynowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym; pozostałe dzieci - zabawy dowolne.
8:15 ÷ 8:30 Zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do śniadania.
8:30 ÷ 9:00 Śniadanie.
9:00 ÷ 10:15 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową z 15 minutową przerwą przeznaczoną na zabawę ruchową.
10:15 ÷ 11:50 Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dzieci, zabawy organizowane na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.
11:50 ÷ 12:00 Czynności porządkowo-higieniczne. Przygotowanie do obiadu.
12:00 ÷ 12:30 Obiad.
12:30 ÷ 14:00 Odpoczynek poobiedni. Kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.
14:00 ÷ 14:30 Zabawa ruchowa. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
14:30 ÷ 15:00 Indywidualne wspomaganie i koordynowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym; pozostałe dzieci - zabawy dowolne.
15:00 ÷ 16:00 Zabawy dowolne wg zainteresowań; zajęcia w małych zespołach. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Rozchodzenie się dzieci.


Kadra pedagogiczna:

 

Wytworzył: Beata Jaworska
Data informacji: 2016-09-01 13:48:04
Opublikował: Grzegorz Sobczyński
Data publikacji: 2018-10-18 12:50:27
Odsłon: 1574
Dziennik zmian