Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Publiczne Nr 15 w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dyrektor

Drukuj PDF
Dyrektor: mgr Edyta Kowalska
Wykształcenie:

wyższe pedagogiczne - filologia polska
studia podyplomowe - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
studia podyplomowe - język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
studia podyplomowe - edukacja artystyczna w zakresie muzyki i plastyki
kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika
kurs kwalifikacyjny - zarządzanie w oświacie

Pełni funkcję: od 01.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor przedszkola:

 • wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący,
 • kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz,
 • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

Zadania dyrektora są następujące:

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego, koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi,
 • opracowywanie programu rozwoju placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną,
 • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 • przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał Rady Rodziców podjętych w ramach kompetencji stanowiących,
 • wstrzymywanie uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,
 • dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
 • współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
 • kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
 • przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,
 • podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców,
 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż,
 • stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
 • koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
 • współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
 • administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wytworzył: Beata Jaworska
Data informacji: 2016-09-01 07:02:43
Opublikował: Grzegorz Sobczyński
Data publikacji: 2018-10-17 07:26:36
Odsłon: 1188
Dziennik zmian