Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Publiczne Nr 15 w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wychowankowie przedszkola

Drukuj PDF

1. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Warunkiem kontynuowania pobytu lub przyjęcia dziecka do przedszkola po ukończeniu 7 roku życia jest dostarczenie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko o odroczeniu obowiązku szkolnego.

3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat:

 • rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi są obowiązani dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia,
 • dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) roczne przygotowanie przedszkolne może odbywać dziecko w wieku 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do wcześniejszego podjęcia nauki.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

6. Za szczególnie uzasadnione przypadki należy uznać:

 • gdy matka (opiekunka) lub ojciec (opiekun) samotnie wychowujący dziecko pracuje i nie może zapewnić dziecku opieki,
 • gdy oboje rodzice (opiekunowie) dziecka pracują, aby zabezpieczyć rodzinie godne warunki życia i nie mogą dziecku zapewnić innej opieki,
 • kiedy jedno z rodziców (opiekunów) pracuje, a drugie jest chore i nie może zapewnić dziecku należytej opieki,
 • wskazanie specjalisty zalecające dziecku pobyt w przedszkolu w celu zapewnienia lepszych warunków rozwojowych,
 • kiedy starsze rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego przedszkola,
 • szybszego, niż przeciętny rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.


Prawa i obowiązki przedszkolaka.

1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • poszanowaniu jego godności osobistej;
 • poszanowaniu własności;
 • opieki i ochrony;
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 • akceptacji jego osoby;
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 • indywidualnego nauczania;
 • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;
 • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych.

2. W przypadku naruszenia praw dziecka w przedszkolu:

 • o zaistniałym przypadku rodzice (prawni opiekunowie) zawiadamiają dyrektora placówki na piśmie w terminie 7 dni od zdarzenia;
 • dyrektor w ciągu 14 dni ma obowiązek rozpatrzyć skargę, podjąć odpowiednie decyzje;
 • o sposobie rozstrzygnięcia oraz zastosowanych ewentualnie sankcjach dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka na piśmie;
 • organem wyższej instancji w przypadku zaskarżenia decyzji dyrektora placówki jest Świętokrzyski Kurator Oświaty;
 • rozstrzygnięcia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty są ostateczne.

3. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

 • postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów;
 • dbać o wspólne dobro, ład i porządek na sali zajęć i w przedszkolu;
 • dbać o swój wygląd i estetykę ubrania;
 • przestrzegać zasad współżycia społecznego w stosunku do innych dzieci, nauczycieli i innych pracowników przedszkola: okazywać szacunek dorosłym i kolegom, szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka (kolegi);
 • przestrzegać ustalonych reguł;
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zdrowia;
 • sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
 • słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

 

Wytworzył: Beata Jaworska
Data informacji: 2016-09-01 13:43:43
Odsłon: 1173
Dziennik zmian