Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Publiczne Nr 15 w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rada rodziców

Drukuj PDF

Rada Rodziców:

 • jest organem społecznym przedszkola stanowiącym reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,
 • członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców,
 • rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,
 • współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole,
 • uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci,
 • może występować do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

Cele, zadania i kompetencje rady.

1. Do zakresu działań rady rodziców należy w szczególności:

 • współudział w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych a w tym:
  • organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju przedszkola,
  • popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych,
  • pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki,
  • w podnoszeniu jakości pracy,
  • organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola,
  • uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki,
  • wzbogacenie wyposażenia przedszkola,
  • współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci,
  • organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,
  • pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola,
  • udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci,
  • wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu,
  • rozwijanie z pomocą rady pedagogicznej poradnictwa wychowawczego dla rodziców,
  • udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny, ładu i porządku w placówce.
 • uchwalanie regulaminu rady,
 • uchwalanie preliminarzu budżetowego rady na dany rok szkolny,
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
  • programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli,
 • zaopiniowanie statutu, programu i planu pracy przedszkola oraz ewentualnych projektów innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola, o którym mowa w art. 34 ust 2 Ustawy o systemie oświaty,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
 • współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.

2. Rada ponadto może:

 • występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
 • w celu wspierania działalności przedszkola gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

 

Wytworzył: Beata Jaworska
Data informacji: 2016-09-01 12:32:08
Odsłon: 1175
Dziennik zmian