Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Publiczne Nr 15 w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rada pedagogiczna

Drukuj PDF

Rada Pedagogiczna:

 • jest organem kolegialnym placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,
 • w jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu, w posiedzeniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
 • przewodniczącym rady jest dyrektor, który przedstawia nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 • posiedzenia rad pedagogicznych są organizowane zgodnie z planem pracy rady pedagogicznej, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,
 • rada pedagogiczna uchwala swój regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem - członkowie rady są zobowiązani do przestrzegania regulaminu rady pedagogicznej, a w szczególności do zachowania tajemnicy służbowej gwarantującej poszanowanie dobra osobistego dzieci, ich rodziców i wszystkich pracowników,
 • rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki lub jego zmian i przedstawia do uchwalenia na posiedzeniu rady,
 • rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkola o odwołanie z funkcji dyrektora.

Rada Pedagogiczna jest organem wspomagającym działania dyrektora, mającym na celu:

 • dbanie o jakość pracy placówki przez: tworzenie koncepcji pracy pedagogicznej przedszkola, współdecydowanie o kierunku rozwoju oraz aktywny udział w ewaluacji wewnętrznej placówki;
 • wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i upowszechnianie wiedzy o jego rozwoju.

Do podstawowych zadań Rady należy:

 • planowanie i organizacja pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, analizowanie i ocenianie tej pracy oraz wyciąganie wniosków na przyszłość;
 • analizowanie i ocenianie organizacyjnych i materialnych warunków pracy przedszkola;
 • upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego, innowacji i eksperymentów;
 • organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego;
 • przygotowywanie projektu statutu lub jego zmian;
 • planowanie i organizowanie współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków.

W ramach swych kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna:

 • uchwala regulamin swojej działalności;
 • zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;
 • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 • podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko;
 • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu.

W ramach swych kompetencji opiniodawczych Rada Pedagogiczna opiniuje:

 • przedszkolne programy wychowania przedszkolnego;
 • propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • projekt finansowy przedszkola;
 • wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;
 • podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
 • wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
 • pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
 • ramowy rozkład dnia w przedszkolu;
 • organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia.

W ramach swych kompetencji wnioskodawczych Rada Pedagogiczna ma prawo do:

 • występowania z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie danej osoby z funkcji dyrektora przedszkola lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu;
  Decyzję o wystąpieniu z wnioskiem o odwołanie podejmuje się w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie.
  Organ prowadzący przedszkole (lub dyrektor w odniesieniu do wicedyrektora) jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku rady pedagogicznej.
 • dokonywania z własnej inicjatywy oceny sytuacji oraz stanu funkcjonowania placówki;
 • występowania do organu nadzorującego przedszkole z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny pracy przedszkola, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu;
 • wyznaczenia swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola;
 • występowania do dyrektora przedszkola w sprawie opracowania ramowego rozkładu dnia przedszkola;
 • występowania o zorganizowanie zebrania rady (na wniosek co najmniej 1/3 jej członków);
 • występowania o powołanie komisji problemowych (w razie takiej potrzeby).

Rada Pedagogiczna, na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego lub z inicjatywy co najmniej 2/3 członków wyraża opinię o pracy dyrektora przedszkola.

 • opinię wyraża się w obecności 2/3 członków rady;
 • w celu sprecyzowania opinii powołuje się trzy osobowa komisję, której zadaniem jest przygotowanie projektu opinii na podstawie wypowiedzi członków rady;
 • treść opinii, po odczytaniu projektu, rada przyjmuje zwykłą większością głosów.

Rada pedagogiczna ponadto:

 • przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;
 • uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
 • głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;
 • uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
 • może wybierać delegatów do Rady Przedszkola, jeśli taka będzie powstawała;
 • wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;
 • wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 • zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

 

Wytworzył: Beata Jaworska
Data informacji: 2016-09-01 13:45:38
Odsłon: 1271
Dziennik zmian